• tr
  • en
  • de

O Fundacji

muzeum

Działalność Fundacji Muzeum Motoryzacji opiera się nie tylko na organizacji wystawy Classic Moto Show w Krakowie, ale przede wszystkim na realizacji celów, które są dla tej wystawy punktem wyjściowym, m.in.:


– Ochrona dóbr kultury i zabytków techniki, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu motoryzacji.
– Wsparcie dla działań związanych z restauracją dzieł techniki, w tym pojazdów o istotnym znaczeniu dla rozwoju motoryzacji.
– Działania na rzecz popularyzacji kolekcji zabytków techniki oraz ich rozwoju.
– Propagowanie i promocja wiedzy z zakresu historii techniki i motoryzacji.
– Wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę dóbr kultury, w szczególności zabytków techniki.
– Organizacja pokazów, wystaw, targów, spotkań dotyczących historii techniki, w tym prezentacja zachowanych zabytków techniki.

Fundacja gotowa jest udzielić wsparcia wszelkim instytucjom naukowym i oświatowym zajmującym się tematyką historii techniki oraz działaniami obejmującymi ww. cele Fundacji. W ramach doskonalenia naszej pracy i doświadczenia staramy się również podejmować współpracę z organizacjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz wszelkimi instytucjami działającymi na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, w tym Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury czy Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Chętnie podejmujemy współpracę opartą na zaangażowaniu wolontariuszy, głównie w ramach organizowanej przez nas wystawy Classic Moto Show w Krakowie.

Fundacja Muzeum Motoryzacji zainicjowała również kampanię społeczną pn.: „Jedna blacha na kolekcję”, której celem jest przekonanie ustawodawcy o konieczności wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów zabytkowych. Cel ten realizowany jest poprzez pogłębianie wiedzy społecznej w zakresie obowiązujących regulacji prawnych oraz możliwych do wprowadzenia rozwiązań.

Fundacja Muzeum Motoryzacji, jako organizacja pozarządowa, realizując swoje cele statutowe, stara się we wszelki możliwy sposób działać na rzecz promocji kolekcjonerstwa i restauracji zabytków techniki, jako mających ogromną wartość dla polskiego dziedzictwa narodowego, a także prezentacji tych znajdujących się wśród zbiorów polskich kolekcjonerów. Staramy się utrzymać pamięć i świadomość o tym, jak ważne jest zachowanie tego dziedzictwa, by unikać sytuacji, w których wiele wartościowych technicznie i kulturowo pojazdów, zostaje zapomnianych, ulegając zaniedbaniu i zniszczeniu.

Pamiętajmy, że nasza troska i aktywne działanie w zakresie ochrony zabytków techniki, pozwoli zachować dla przyszłych pokoleń nie tylko same pojazdy, ale też część historii i kultury, które sobą reprezentują.

Rafał Pliszka
Prezes Fundacji Muzeum Motoryzacji